Bioterapia Piotr Leszczyński

Krótko o bioenergoterapii…

Bioterapia jest to zdolność przekazywania energii TERAPEUTY osobie uzdrawianej przez niego, w celu poprawy jego stanu psychosomatycznego tzw. uzdrowienie jego psychiki i ciała, czyli umysłu, duszy i ciała.
Nazwa składa się z dwóch członów Bios z (greckiego) - środowisko, naturalna siła przyrody, oraz terapia z (greckiego) - działanie. Bioterapia to oddziaływanie środowiska, w którym żyjemy (również człowieka na człowieka). Tego typu terapia ma na celu zharmonizować życie człowieka a także polepszyć jego stan duchowy oraz fizyczny. Bioterapia bywa często jedyną metodą pomocy, o czym świadczą niektóre zaskakujące uzdrowienia, które z teoretycznego punktu widzenia dotyczą nieuleczalnej choroby. Należy jednak pamiętać, że nie jest mitycznym lekiem na wszystkie choroby, faktem jest, iż jest metodą bezinwazyjną. Korzystając z tej terapii należy pamiętać, że nawarstwiające się latami choroby potrzebują dłuższego czasu do ich zwalczenia. Jeśli mamy problemy zdrowotne, złe samopoczucie, to znaczy, że mamy zły przepływ energii, czego skutkiem jest zachwiana równowaga autonomiczno - fizjologiczna. Bioenergoterapeuta rozpoznaje zaburzenia energetyczne w organizmie człowieka. Usuwa je i przywraca swobodny przepływ bioenergii między poszczególnymi warstwami aury (pola bioplazmy) oraz centrami energetycznymi, które nazywamy czakramami. Czakramy odpowiadają za gospodarkę energetyczną całego organizmu człowieka, pozwalają przywracać prawidłową pracę organów znajdujących się w ich rejonie. Bardzo ważnym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu są meridiany. Jest to sieć kanałów energetycznych w ciele człowieka, w której w uporządkowany sposób płynie energia. Każdy meridian to strumień energii, jeśli zostaje zatamowany, to część narządów pozbawiona zostaje energii. Skutkiem tego jest nierównowaga energetyczna, pojawiają się zakłócenia w pracy poszczególnych organów. Długotrwały niedobór energii może doprowadzić do poważnych schorzeń. Bioenergia jest to energia własna (wewnętrzna) wszystkich organizmów żywych. Biopole to nasze biologiczne pole będące wykładnikiem energii wewnętrznej oraz harmonii psychosomatycznej. Biopole wokół głowy człowieka to jego aura.

do góry

Sztuka radiestezji...

Radiestezja - inaczej różdżkarstwo. Jest to technika wykrywania cieków wodnych a także minerałów za pomocą specjalnej różdżki oraz wahadła. Radiestezja pomaga nam ukierunkować energię w celu jej właściwego zastosowania dla dobra człowieka, fauny i flory. Zabezpiecza także przed utratą zdrowia na skutek osłabienia odporności.

Radiestezja obejmuje:

 • Badanie terenów przeznaczonych pod budownictwo oraz ich zabezpieczenie.

 • Badanie terenów przeznaczonych pod budownictwo gospodarcze: chlewnie, powierzchnie magazynowe itp.

 • Ustalanie miejsc pod budowę studni i stawów z określeniem parametrów użytkowych.

 • Określanie miejsc pod wysypiska śmieci, aby nie powodować dostawania się trujących substancji do wód gruntowych.

Radiesteta stosuje zasady równoważenia energii w celu uzyskania równowagi energetycznej w swoim organizmie. Zachwianie jej jest przyczyną bardzo wielu chorób, nieraz o ciężkim podłożu.
Promieniowanie geopatyczne jest jednym z poważniejszych czynników chorobotwórczych wywołujących dolegliwości u ludzi i większości zwierząt. Niebezpieczeństwo wynikające z promieniowania żył wodnych jest duże z uwagi na powszechność ich występowania i niewyczuwalność. Niewyczuwalność ta powoduje nieświadome długotrwałe przebywanie w zasięgu tego szkodliwego promieniowania i początkowo niedostrzegalne zmiany chorobowe.

Nie każdy organizm ludzki reaguje na promieniowanie geopatyczne w jednakowym stopniu. Niektóre osoby są mało odporne a inne wykazują znaczną odporność. Niektórzy po krótkim okresie odczuwają jego negatywny wpływ, który objawia się różnego rodzaju dolegliwościami, zaburzeniami fizjologicznymi całego ustroju lub jego poszczególnych narządów. Aby zapobiec negatywnym skutkom złego promieniowania należy wykonać prawidłową ekspertyzę radiestezyjną w miejscu zamieszkania. Następnie zabezpieczyć odkryte cieki geopatyczne (żyły wodne) względnie plamy radioaktywne odpowiednio dobranymi odpromiennikami. Od pewnego czasu pracuję nad podniesieniem efektywności działania pewnych odpromienników. Pozwoli to jeszcze skuteczniej zabezpieczać Państwa mieszkania, miejsca pracy, odpoczynku, czy pomieszczenia gospodarcze.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz. U. Nr 48 p. 253 z 1995r. bioenergoterapia i radiestezja są wpisane do rejestru zawodów o numerach:

bioenergoterapia - numer zawodu 5150101
radiestezja - numer zawodu 5150103

Zawody te można wykonywać po odbyciu zajęć teoretycznych i praktycznych kończących się egzaminem państwowym przed komisją działającą przy izbach rzemieślniczych. Abiturient otrzymuje dyplom czeladniczy a po 3 latach praktyki dyplom mistrzowski.

do góry

Kto może skorzystać z moich zabiegów?

Mogę pomóc każdemu potrzebującemu z problemami zdrowotnymi a także tym którzy wierzą, że moja pomoc będzie skuteczna.

Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, z szacunkiem. Nie obiecuję nagłych uzdrowień, ponieważ każda terapia wymaga odpowiedniej ilości czasu i zabiegów, żeby pokonać chorobę. Przystępując do pracy badam siły witalne klienta, kolor aury, polaryzację ciała a także wrażliwość na promieniowanie geopatyczne oraz poziom energii życiowej. Usuwam zaburzenia energetyczne oraz przywracam prawidłową gospodarkę energetyczną całego organizmu. Bardzo często wyniki mojej pracy przynoszą pozytywne efekty, czego dowodem są podziękowania za uzdrowienia zamieszczone na tej stronie.

do góry

Moje wskazówki dla Klienta...

Każdy klient korzystając z usług bioenergoterapeuty powinien pamiętać o tym, że najbezpieczniej będzie, jeśli mimo wszystko pozostanie pod okiem lekarza. Klient powinien brać czynny udział w zabiegu, ma to ogromne znaczenie w procesie uzdrowienia. Reasumując gotowość klienta do aktywnej współpracy przy bioenergoterapii w dużym stopniu wpływa na odniesienie sukcesu nawet w ciężkich przypadkach. Aby zwiększyć skuteczność terapii, zabiegi można urozmaicić ćwiczeniami takimi jak:

 • medytacje

 • afirmacje

 • relaksacje

 • biomasaż

 • masaże

Pomocne mogą okazać się również:

 • akupunktura

 • akupresura

 • aromaterapia

 • ziołolecznictwo

 • refleksologia

 • homeopatia

 • hydroterapia

 • światło-terapia

 • terapia: dźwiękiem, kolorami, kamieniami szlachetnymi

 • stosowanie medycyny chińskiej i inne.

do góry

Czakramy człowieka

Dokąd zmierza polska bioenergoterapia?

W sobotę 9 października 2010r. w Pałacu w Wilanowie spotkali się bioenergoterapeuci z całej Polski.

Miałem zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu z odczytem.

Celem spotkania była debata, podczas której zastanawiano się, w jakim kierunku zmierza polska bioenergoterapia? Czy jej okres świetności, niezwykłych odkryć, eksploracji Niewidzialnego jest przeszłością? – Początki polskiej bioenergoterapii sięgają lat 80. – powiedział w jednym z pierwszych wystąpień mistrz bioenergoterapii, twórca polskiej szkoły bioenergoterapii, prezes Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów, Uzdrawiaczy i Radiestetów, Ryszard Roman Ulman. Współtworzyli ją tak znani uzdrowiciele jak: nieżyjący już Stefan Abramowski oraz obecni na kongresie: Lech Borc, Andrzej Lisiak, Zdzisław Hudak oraz dr Stefania Szantyr Powolna i pracujący głównie w Kanadzie, Paweł Połonecki. To właśnie liderzy wytyczyli kierunki polskiej szkoły bioenergoterapii.

Starszy Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów, Jarosław Cetens zapoznał zebranych z sytuacją prawną zawodu bioenergoterapeuty. Podkreślił rangę zmian, jakie miały miejsce w 2010 roku. 27 kwietnia Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie – Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz.537 – w sprawie klasyfikacji zawodów, zgodnie z którym bioenergoterapeuci zostali zakwalifikowani jako średni personel do spraw zdrowia. A także m.in.: radiesteci, biomasażyści, chiropraktycy, homeopaci, naturopaci, osteopaci, refleksolodzy… Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca br.

Wielu bioenergoterapeutów, a wśród nich nestor polskiej bioenergoterapii, Zdzisław Hudak, stwierdzili konieczność powołania naczelnej struktury złożonej z liderów polskiej bioenergoterapii, prawdziwych autorytetów, którzy reprezentować będą środowisko oraz wskazywać kierunki działania.

W składzie Kapituły – bo taką formułę roboczo przyjęto – znaleźli się: Lech Borc, Tadeusz Cegliński, Jarosław Cetens, Zdzisław Hudak, prof. Zbigniew Królicki, Andrzej Lisiak, Zbigniew Nowak, Ryszard Roman Ulman. Przewodniczącym został wybrany Jarosław Cetens. Członkowie Kapituły zobowiązali się spotykać nie rzadziej niż raz na pół roku, analizować sytuację w środowisku i sugerować kierunki działania dla cechów, stowarzyszeń oraz indywidualnych bioenergoterapeutów.

Wielokrotnie podkreślano konieczność utworzenia jednej silnej organizacji cechowej z siedzibą w Warszawie. W innych miastach, gdzie już funkcjonują cechy, powstałyby struktury terenowe tej organizacji. Starszy Cechu, Jarosław Cetens, konkludując, powiedział, iż jest to trudne do realizacji na obecnym etapie i - być może – działania w tym kierunku będzie należało podjąć w przyszłości.

 

Zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.bioenergoterapeuci.com.pl

do góry